Kreatives

Ni Hao ! Wo jiao Christine.

Ni Hao ! Wo jiao Christine.

Nǐ hǎo. Wǒ jiào Christine. Wǒ xué zhōngwén. Wǒ shì déguó rén. Wǒ shì yī gè Gōngchéngshī. Wǒ zhǔ Xanten. 你好. 我叫克莉斯婷. 我学中文.  是德国人. 我是一个工程师. 我住 Xanten. 克莉斯婷 (Kè lì sī tíng) Christine